İmalatçı Belgesi Talebi

TEK İMALATÇI BELGELERİN DÜZENLEMESİ

Tanım ve Kapsam
1. Tek İmalin tarifi: Türkiye’de halen başka firma tarafından eş iş görmek üzere -her ne sebeple olursa olsun- aynı yapılmayan bir mamul tek imaldir. Bu aynı oluş, şekil, terkip, spesifikasyon ve iş görme yönünden olup, tescilli marka, lisans ve patent ile bir ilgisi yoktur.
2. Bir malın yalnızca bir firma tarafından imal edildiğinin kabul edilebilmesi için; aynı zamanda o malın yerine getireceği işlevi başka bir isimde yapılmış olsa dahi herhangi bir malın yerine getirmemesi gerekmektedir.
3. Seri imalâtı olmayan ve üretimi devamlılık arzetmeyen bir mamule Tek İmalâtçı Belgesi verilemez. Tek İmalâtçı Belgesi ile tevsiki talep edilen mamulün, talep tarihinde fiili üretiminin yapılmış olması ve kapasite raporunda gösterilmesi gerekir. Seri imalat; önceden hazırlanmış ve onaylanmış bir projeye uygun olarak aynı cins ve modelde ve bütün parçaları teknik yönden birbirlerinin aynı olacak şekilde birden fazla yapılan üretime denir.
4. Tek İmalatçı Belgeleri, 4734 No’lu Kamu İhale Kanunun 22 nci maddesinin “İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi” ile ilgili sadece (a) bendinin uygulamasında düzenlenir.

Müracaat Şekli
5. Bir firmanın; madde veya mamulün tek imalâtçısı olup olmadığı, firmanın üyesi olduğu odaya yazılı isteği üzerine incelenir ve belirlenir.
6. Tek imalâtçı Belgesi talep eden firma bağlı bulunduğu Odaya yazı ile müracaat eder. Bu talep yazısına mamulü tanıtıcı resim, prospektüs v.s. yi eklenir ve teknik bilgi verilir. Ayrıca belge talep edilen mamul için yetkili kuruluşlardan alınan imalatçı belgesi ve/veya kalite belgesi ile kapasite raporu bu talep yazısının ekinde bulunur.
7. Firmanın üyesi olduğu odaya talep ekinde, tek imalatçı belgesi yoluyla mal temin edecek kamu kuruluşunun talebi ile talep konusu malla ilgili teknik bilgi içeren yazısı yer almalıdır.

İnceleme Şekli
8. Oda; firma ve ilgili kamu kuruluşunun yaptığı talebin, yukarıda belirtilen esaslara uyup uymadığını kontrol eder.
9. İlgili Oda gerekli soruşturmaya başlamadan önce aynı konuda başkaca imalâtçı bulunup bulunmadığını teknik bilgiler ve ilgili dökümanlarla birlikte bir yazı ile önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne sorar. TOBB Sanayi Müdürlüğü kayıtlarını tetkik ederek ilgili Oda’ya en geç on gün içerisinde cevabını bildirir.
Bu yazıda; yazıya tebliğinden itibaren bir ay içinde cevap verilmemesi halinde, bu konuda imalâtçı bulunmadığının kabul edileceği ve bu konudaki sorumluğun odalarına ait olacağı hususunun bildirilmesi ve bu yazının iadeli taahhütlü olarak gönderilerek, iade alındısının dosyada muhafazası gereklidir.
10. Soruşturma yazısının Odadan çıkışından itibaren bir ay beklenir. Bir ay içinde Odalardan cevap alınmadığı takdirde, o Oda da bu konuda imalâtçı bulunmadığı kabul edilir.
11. Araştırmanın kapsamını genişletmek bakımından ilk bir aylık sürenin ilk yarısında aşağıda şekil ve muhtevası belirtilen ilân metninin talep sahibi tarafından, en yüksek tirajlı iki ulusal gazetenin Türkiye baskısında , resmi tatil günleri dışında bir defa olmak üzere yayınlatılır ve ilân giderleri ilgili firma tarafından ödenir.

Belgenin Verilmesi
12. Bir aylık süre sonunda, Odaya bu konuda bir müracaat olmadığı ve odalardan aksine bir yazı gelmediği takdirde, ilgili Oda “Tek İmalâtçı Belgesi”ni tanzim eder ve firmaya verir. Belgede marka, model belirtilmeden malın teknik adı yazılır. Bu belgenin şekil ve muhtevası aşağıda belirtilmiş olup, hangi kamu kuruluşuna verileceği de yazılmalıdır.
13. Odalar belgenin bir suretini belge verildiği tarihten itibaren (15) gün içinde TOBB’ye gönderirler.Bu belgenin TOBB’ye bildirilmemiş olmasından doğan hukuki sorumluluklar odaya ait olacaktır.
14. Belge verildikten sonra aynı konuda imalâtın mevcut olduğuna dair Odaya herhangi bir bilgi intikal etmediği takdirde, imalâtçı firmanın bir sene içindeki her müracaatında, ilgili kamu kuruluşunun talep yazısı üzerine ve TOBB’ye sorularak aksi varit olmadığı takdirde ilgili firmaya yeni belge verilir. Ancak Oda gerekli gördüğü takdirde aynı prosedürü yeniden uygulayabilir.
15. Talep halinde bir yıllık bu sürenin bitiminden sonraki belge talepleri yeni başvuru olarak değerlendirilir.
16. Soruşturma sırasında, iki veya daha fazla Oda arasında ihtilâf çıkması halinde; TOBB bünyesinden seçilecek bir yetkili kişi Başkanlığında, taraf olan Odaların temsilcilerinin iştiraki ile toplanılarak sorun yerinde incelenerek çözümlenir. Ortak bir karara varılamaması halinde TOBB temsilcisinin görüşü doğrultusunda işlem yapılır. İhtilâflı firmalar nezdinde yapılacak incelemeler ve ilgili Kuruluşlardan alınacak bilgiler dolayısıyle gerekecek masraflar TOBB tarafından tahmin ve tesbit edilerek ilgili Odalar kanalıyla ihtilâflı firmalar tarafından TOBB hesabına önceden avans olarak yatırılır. İhtilâfın hallinde yapılan bütün masraflar haksız bulunan firma tarafından karşılanır.
17. Belge verildikten sonra yapılacak itirazlar Oda tarafından incelenir ve haklı görülür ise belge iptal edilir ve ilgili kuruluşlara bildirilir.

Joyce Roberts photo

İletişim Formu

Mesaj Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by