MİLLİ EĞİTİM OKUL AÇMA İZNİ

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU           Madde 1- Özel öğretim kurumları ; Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzelkişileri veya özel hukuk hükümlerine göre idare edilen tüzel kişiler tarafından açılan her derecedeki okullar, haberleşme ile öğretim yapan yerler, çeşitli kurslar, dershaneler,biçki – dikiş yurtları ve benzeri kurumlar ile yabancılar tarafından açılmış bulunan öğretim kurumlarıdır.

            Madde 2- Özel öğretim kurumları Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altındadır.

           Madde 3- Özel öğretim kurumu açabilmek için önce, “kurum açma izni alınır.”

            Bu izin Milli Eğitim Bakanlığınca usulune göre verilir.

            Özel öğretim kurumu açma izninin verilebilmesi için gerekli şartlar tüzükle belirtilir.

            Özel öğretim kurumları, Devletin ve diğer özel öğretim kurumlarının kullandıkları isim ve ünvanları her ne şekilde olursa olsun kullanamazlar.

           Madde 4- Özel Öğretim Kurumu açacak gerçek ve tüzelkişilerden istenecek “en az ödenmiş sermaye şartı” tüzükle tesbit edilir.

           Madde 5- Yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişiler, kendi adlarına veya Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek veya tüzel kişiler adına her ne suretle olursa olsun Türkiye’de yeniden özel öğretim kurumu açamazlar.

            Ancak, bu kanunun hükümlerine göre kurulmuş özel okullara, Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak çalışmak üzere ve Milli Eğitim Bakanlığının izniyle, öğretim elamanı ve ders araç ve gereçleri yardımında bulunabilirler.

           Madde 6- Yabancılar tarafından açılmış özel öğretim kurumları, kurucularının veya yetkililerinin arzusu ile Milli Eğitim Bakanlığına devredilir.

            Bu takdirde bu öğretim kurumlarının yönetim, eğitim ve öğretim özelliklerinden, korunması faydalı görülenler Milli Eğitim Bakanlığınca tesbit olunur.

           Madde 7- Özel bir öğretim kurumunu açacak veya açılmış bir kurumu devralacak olan gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcilerinde şu şartlar aranır:

            1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

            2. Ağır hapis gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan mutlak surette, yahut kasdî bir cürümden dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm edilmemiş olmak,

            3. Ahlâkan kötü bir şöhrete sahip bulunmamak.

           Madde 8- Özel öğretim kurumu açma izni belgesinin verilebilmesi için;

            Kurumun bina veya binalarının tapu ile maliki veya sözleşme ile intifa hakkına sahip olduğu, kullanılış maksatlarına her bakımdan uygun ve yeterli olduğu ve belli bir öğrenci sayısı esas olmak suretiyle kurumun ihtiyacını karşılayabileceği ilgili merciler tarafından tesbit edilir.

            Milli Eğitim Bakanlığı birinci fıkrada kendisine tanınan yetkiyi yüksek derecedeki özel okullar için, kendi teşkilatına dahil kurumlarla lüzumu halinde üniversitelerden alınacak öğretim üyelerinden müteşekkil bir uzmanlar heyeti vasıtasiyle kullanılır.

            Üniversiteler Milli Eğitim Bakanlığınca istenen nitelikteki öğretim üyelerini usulüne göre seçerek Milli Eğitim Bakanına bildirir.

            Bu heyete dahil kişilere ifa edecekleri hizmetler için yönetmeliğine göre tayin edilecek ücretler Milli Eğitim Bakanlığınca ödenir.

            Kurum açma izni belgesinin verilmesi esas teşkil eden hususlardan herhangi birinde değişiklik yapılması, Milli Eğitim bakanlığının onayına bağlıdır.

            Madde 9- Özel öğretim kurumlarına ait bina ve binalar içinde, aynı kurucuya ait farklı mahiyetlerde ve iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı mahiyetlerde özel okul bulunamaz.

           Madde 10- Bir özel öğretim kurumunda öğretime başlayabilmek için (Öğretime başlama izni) alınır. Bu iznin, kurum açma izni belgesine sahip kurucuya Milli Eğitim Bakanlığınca verilmesi aşağıdaki hususların yerine getirilmesine bağlıdır :

            1. Kuruma ait ders araç ve gereçleriyle, laboratuvarların, kitaplığın ve beden eğitimi imkânlarının maksat ve ihtiyaca yeterli görüldüğünün kesin teftiş raporuna veya yüksek dereceli okullar için 9 uncu maddede yazılı uzman heyeti raporuna bağlamak;

            2. Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmetlilerinin sayı ve nitelikleri yönünden uygun bulunmak ve bu kurumda çalışacakları hususu usulüne göre belgelendirilmiş olmak;

            3. Kurumun yönetmelikleriyle müfredat programı bakanlıkça incelenip onanmış olmak;

            Öğretime başlama izni almadıkça, kurum öğrenci kaydı yapılamaz.

           Madde 11- İleri sınıfları veya devreleri zamanla açmak isteyen kurucunun 8 ve 10 uncu maddelerde aranan şartları açılacak her sınıf veya devre için, öğretim yılı başından en az 3 ay önce yerine getirilmesi gerekir.

           Madde 12- Evvelce açılma izni verilmiş olup 8 inci ve 10 uncu maddelerdeki şartları tamamlayarak öğretime başlama izni için müracaat eden ilk ve orta derceli okulların denkliği, öğretime başlama izni ile birlikte tanınır.

            İlkokullarla orta dereceli okulların 1 inci ve 2 nci devreleri ayrı bütünler olarak kabul edilir.

            Bakanlıkça, öğretim, eğitim veya yönetim bakımından, özel yönetmeliğine göre veya lüzum görülecek hallerde yaptırılacak teftiş sonucunda, çalışmaları ve durumu yeterli görülmeyen okullar bu hususta uyarılır. Mütaakıben yaptırılan teftişte durumunu düzeltmediği anlaşılan okulların denkliği kaldırılır. Ertesi yıl yaptırılacak teftişte de çalışmalarının yeterli olmadığı tesbit olunan okullar ders yılı sonunda kapatılır. Bu halde o yılki imtihanlar bakanlıkça özel ilarak yaptırılır.

           Madde 13- Yüksek dereceli özel okullarda diplomaya esas olan teorik ve pratik derslerin imtihanları Milli Eğitim bakanlığınca yaptırılır.

            İmtihan kurulları birisi dersin öğretmeni olmak üzere ilgili özel okulda görevi bulunmayan ve o dersin üniversitedeki öğretim üyeleri veya yine o dersin resmi yüksek okuldaki öğretmenleri arasından seçilecek 2 üye ile birlikte 3 üyeden kurulur ve imtihanlar üniversitenin veya resmi yüksek okulun usulüne göre yapılır.

            İmtihan kurullarına katılacak üniversite veya bilimsel özerkliğe sahip yüksek okul öğretim üyeleri, Milli Eğitim Bakanının istemesi üzerine ilgili fakülte veya yüksek okullarca, usulüne göre seçilir.

            İmtihan kurulu üyelerinden okulun mensubu olmıyanlarına verilecek ücret Milli Eğitim Bakanlığınca tesbit olunur ve ilgili özel öğretim kurumlarınca ödenir.

            İmtihanların hangi derslerden olduğu ne zaman ve ne şekilde yapılacağı her özel yüksek öğretim kurumunun yönetmeliğinde gösterilir.

            İmtihan hakları ve askerlik durumları bakımından özel yüksek okul öğrencilerine, resmi yüksek okul öğrencileri gibi işlem yapılır.

           Madde 14 – Kurum açma izni belgesini alıp da 3 yıl içinde öğretime başlama iznini almıyan kurucunun kurum açma izni geri alınır.

            Öğretime başlama izni almış olan bir kurum, iki yıl içinde fiilen öğretime başlamazsa veya fiilen öğretime başladıktan sonra ara verirse veya iznin açılış  maksadından başka maksatlarla kullanıldığı teftiş raporlarıyla sabit olursa öğretime başlama izni geri alınır.

            Madde 15- Kanun, tüzük ve yönetmeliklere veya umumi emirlere aykırı hareketi veya aykırı harekette ısrarı tesbit edilen özel öğretim kurumu, hareketinin ağırlık derecesine göre, geçici veya sürekli olarak Millî Eğitim Bakanlığınca kapatılabilir.

           Madde 16-  Bir özel okulun kurucusu; Bakanlığa, yönetici, öğretmen ve öğrencilere, en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla ve ancak öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir.

            Bunun dışında bir özel okul kurucusu tarafından öğretim yılı içinde hiçbir şekilde kapatılamaz.

            Yukardaki şartlara uymadan okulunu kapatan bir kurucuya tekrar bir özel okul açma veya ortak olma izni verilemez. Öğrenci velilerinin kurucular aleyhine umumi hükümlere göre açacakları dâvalar saklı kalmak şartı ile ayrıca kurucu, öğrencilerden o yıl için aldığı taksitleri aynen iade eder.

           Madde 17- Kapanan veya kapatılan kurum mühürlerini, yönetici öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını ilgili valiliğe devir ve teslim etmeye mecburdur. Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklıyan kurucu veya temsilcileri hakkında Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesiyle birlikte bu kanunun 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası da uygulanır.

           Madde 18- Açma ve öğretime başlama izinlerinin verilmesi, kurumun kapanma veya kapatılması veya denkliğinin kaldırılması ile ilgili kararlar Millî Eğitim Bakanlığınca ve ilgili öğretim kurumu tarafından Bakanlıkça uygun görülecek şekilde ilân olunur.

            Madde 19- Özel öğretim kurumlarının yerleri, binaları, tesis ve müştemilâtı ile ilgili standartlar, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, İmar ve İskân Bakanlıklarının mütalâaları alınmak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur.

           Madde 20- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının binaları genişletilemez, çoğaltılamaz, şubeleri açılamaz; bu kurumların mevcut binalarının yerine kaim olmak üzere yeniden binalar inşa edilemez, herhangi bir suretle mülk edinilemez veya kiralanamaz.

            Mevcut binalarda ihtiyaç halinde yapılacak tamirat Milli Eğitim bakanlığının iznine bağlıdır.

           Madde 21- Özel öğretim kurumlarında yönetim, eğitim ve öğretimin, asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici ve öğretmenlerle yürütülmesi esastır.

            Her derece ve tipteki özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve öğretmenliklerinde, en az dengi resmi öğretim kurumlarının yöneticilik veya öğretmenliklerine atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilebilir.

            Bu esasa göre, okulların özellikleri gözönünde tutularak yönetici ve öğretmenlerinde aranılacak nitelik ve şartlar yönetmelikte belirtilir.

             İhtiyaç halinde, esas görevi resmi öğretim kurumlarında olan öğretim elemanlarına, aylığı karşılığında okutmakla yükümlü olduğu ders saatlerine halel gelmemek ve resmi öğretim kurumlarında okuttukları ders saatlerinin yarısını geçmemek üzere, yetkii mercilerin izni ile özel öğretim kurumlarında ücretle ders verebilir.

            Ancak, bu kanunun yürürlüğe girişinden sonra veya bir özel okulun kuruluşundan itibaren 5 yıl içinde öğretmen yetiştirmek üzere gerekli tedbirler de alınmak suretiyle, mevcut kadronun en az üçte birinin esas görevi bu okullarda olan öğretmenler tarafından kurulması zorunludur.

            Resmi öğretim kurumlarında öğretim elamanı iken, yetkili mercilerin izni ile özel öğretim kurumlarında yöneticilikle görevlendirilenlerin kendi kurumları ile ilşkileri kesilir. Bunlar özel öğretim kurumlarında çalıştıkları sürece maaşsız izinli sayılırlar. Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bir özel öğretim kurumu için bu yoldan yönetici görevlendirilmesi üç yılı geçemeyeceği gibi, bir öğretim elamanı da bu şekilde üç yıldan fazla maaşsız izinli sayılamaz.

           Madde 22- Her özel öğretim kurumu Millî Eğitim Bakanlığına karşı sorumlu bir müdür tarafından yönetilir. Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu olabilir; fakat müdürü olamaz.

            Gerekli vasıfları taşıyan kurucu kurumun müdürü de olabilir. Üzerinde müdürlük görevi bulunmıyan kurucu veya kurucular temsilcisi kurumun eğitim ve öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine karışamaz.

           Madde 23- Özel öğretim kurumlarının müdürleri, kurucuları tarafından diğer yönetici ve öğretmenleri genel olarak müdürleri tarafından seçilir ve istihdamları 22 nci maddenin şartları bakımından  Millî Eğitim Bakanlığının iznine sunulur; Milli Eğitim Bakanlığın iznine sunulmadan önce, müdür diğer yönetici ve öğretmenler işe başlatılamazlar.

            İzin talebini, Milli Eğitim Bakanlığının reddinin tebliğ edildiği günden itibaren de vazife gördürülemezler.

           Madde 24- Türkçeden başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış bulunan özel okullar müdürleri bu okulların  Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenlerinden birini müdür başyardımcısı olarak tayin ve işe başlatılmasına müsaade edilmesi hususunu Milli Eğitim Bakanlığına bildirir.

            Bu atamayı uyarmaya rağmen bir ay içinde yapmıyan veya bildirmeyen okulların müdür başyardımcılarını Türkçe ve Türkçe kültür dersleri öğretmenleri arasından Milli Eğitim Bakanlığı seçer ve işe başlatır.

           Madde 25- Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut olup 23 Ağustos 1923 tarih ve 340 sayılı Kanuna bağlı Andlaşmanın 40 ve 41 inci maddeleriyle ilgisi bulunan okulların özellik göstermesi gereken hususları tüzükle tespit edilir.

            Tüzük, ilgili memleketlerin bu konulardaki mütekabil mevzuat ve uygulamaları dikkate alınmak suretiyle hazırlanır. Tüzükte belirtilmiyen hususlarda resmi okullar mevzuatı uygulanır.

            Bu okullarda yalnız Türk vatandaşlarının çocukları okuyabilirler.

           Madde 26- Özel okullarda yönetim ve eğitim, öğretim aynı derecedeki Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye göre düzenlenir.Özel öğretim kurumlarının yönetmelikleri ve müfredat programları Milli Eğitim Bakanlığınca onananır.

           Madde 27- Özel öğretim kurumları, eğitim, öğretim ve yönetim bakımlarından bu kanunla ve kurumlarla ilgili olarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle tespit edilen esaslar içinde Millî Eğitim Bakanlığınca lüzum görülecek tedbirleri, alırlar. Bakanlık, bu tedbirlerin yerine getirilmesini belirli bir süreye bağlı tutabilir.

           Madde 28- Bir özel okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenciler sayısı, o okulda okuyan Türk vatandaşı öğrencilerin yüzde yirmisini aşmamak kaydiyle, Millî Eğitim Bakanlığınca tâyin olunur.

           Madde 29- Özel öğretim kurumlarında okutulacak olan ders kitapları ile her türlü yardımcı kitapların ve kullanılacak araçların seçilmesi, resmî okullarda uygulanan usuller dairesinde, Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır.

           Madde 30- Özel öğretim kurumları ilan ve reklamlarının birer örneğini ilgili valiliğe vermeye mecburdurlar. Kurumlar, ilan ve reklamlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar.

           Madde 31- Özel öğretim kurumları ücretlerinin hangi esaslara göre tesbit ve tayin olunacağı tüzükle belirtilir.

            Özel öğretim kurumlarının öğrencilerinden alacakları ücreti artırabilmeleri öğretim yılı sonundan en az 6 ay önce yeni tariflerini ilan etmeleri ile mümkündür.

            Haklı sebepler mevcut olduğu takdirde, Milli Eğitim Bakanlığının müsaadesi ile ücretlerin artırılması bu hüküm dışında da yapılabilir.

           Madde 32- Özel okullarda çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenleriyle bu kurumların kurucuları veya kurucular temsilcileri arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli olmak kaydıyle yazılı olarak yapılır. Yazılı sözleşmede görevin çeşidi, süresi, ders sayısı, aylık ücret veya ders saati başına verilecek ücret miktarı, terfi süreleri, zam nispetleri ve sözleşmenin uzatılması ve fesih şartları belirtilir.

            Bu şartlarda değişiklik ancak, yeni bir sözleşme ile olur. Asıl görevi özel öğretim kurumlarında olan yönetici ve öğretmenlerle yapılacak sözleşmeler aylık ücret esasına göre düzenlenir.

            Bu sözleşmelerde ilgililerin ihtiyari veya mecburi sosyal sigorta bağlantı yardımlarından faydalanma imkanlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü önleyici şartlar hükümsüzdür.

            Süresi öğretim yılı içinde ona eren sözleşmeler öğretim yılı sonuna kadar kendiliğinden yenilenmiş sayılır.

            Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanların, Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul ettikleri takdirde özel öğretim kurumlarında geçirdikleri sürenin üçte ikisi kıdemlerine sayılır.

           Madde 33- Özel okullarda müdür, diğer yönetici ve öğretmenlere dengi resmi okullarda uygulanan asgari başlangıç maaş veya ders saati ücretinden az ücret verilemez.

           Madde 34- Özel okul kurucuları veya kurucu temsilcileriyle müdür, diğer yönetici ve öğretmenler arasında yapılan yazılı sözleşmeler örnekleri ilgililerin atanmalarına izin verilmesine esas olacak evrak ile birlikte tescil edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığına gönderilir.

           Madde 35- Yazılı sözleşmede kararlaştırılan ücret, bordro ile her ay sonunda verilir. Yönetici ve öğretmenlere ücretlerini zamanında ödemeyen kurumlar, bu ücretleri geçen gün için yüzde üç zammı ile öderler. Yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretleri, yönetmeliklere göre yükümlü bulundukları görevleri yapmaları şartıyla, ders yılı içindeki tatil günlerinde, imtihan ve tatil aylarında da ödenir.

           Madde 36- Özel okul kurucuları veya kurucu temsilcileri ile müdür, diğer yönetici ve öğretmenler arasında yapılacak sözleşmelere 33 ve 35 inci maddeler ile verilen hakları düşürecek hükümler konulamaz.

           Madde 37- Muvazzaf askerlik devresi hariç, başka suretlerle askerlik hizmeti için silâh altına alınan özel okul yönetici ve öğretmenlerinin askerlik hizmeti karşılığı aldıkları aylık, kurumlarından aldıkları aylık ücretten az ise aradaki fark, iki aya kadar kendilerine kurumlarınca ödenir.

           Madde 38- İki aya kadar olan hastalıklarını resmi tabip veya hastane acele hallerde özel sağlık kurumu raporu ile belgelendiren, yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretleri tam olarak ödenir.

           Madde 39- Kadın yönetici ve öğretmenlerin hâmilelikleri halinde doğumdan önce ve sonra Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre izin verilir. 

           Madde 40- Özel okul yönetici ve öğretmenlerinin ölümü halinde eşine ve çocuklarına, bunlar bulunmadığı takdirde geçimi kendisine bağlı ailesi fertlerine mütevefanın aylık ücretinin üç katından az olmamak üzere özel okulca ölüm tazminatı verilir.

           Madde 41- Özel okulların yönetici ve öğretmenleri, tören ve teşrifatta benzeri resmî okullar yönetici ve öğretmenlerinin haklarını haizdirler.

           Madde 42- Tesisler veya kamu yararına çalışacak dernekler tarafından ticaret gayesi gözetilmeksizin kurulmuş bulunan özel öğretim kurumlarına Devletçe malî yardımda bulunulabilir. Bu maksatla Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde (Özel Öğretim Kurumlarına yardım) adı altında bir fasıl açılır.

            Bu yardımların esas, şekil ve şartları tüzükte belirtilir.

           Madde 43- Her derece ve nitelikteki özel öğretim kurumları eğitim, öğretim ve yönetim bakımından Millî Eğitim Bakanlığınca özel yönetmeliğine göre teftiş ve denetlemeye tabi tutulur.

            Özel okulların teftiş ve denetlenmeleri, okulların özellik ve seviyeleri dikkate alınarak yapılır.

           Madde 44- Amaç ve faaliyetleri arasında özel öğretim kurumu işletmeciliği bulunan tesislerin teftiş makamı Millî Eğitim Bakanlığıdır. Bu gibi tesis, dernek ve şirketlerin işletmecilikle ilgili her nevi işlem, karar, faaliyet ve evrakını teftiş ve denetlemeye ve bu kurumların toplantılarında Hükümet komiseri bulundurmaya Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

           Madde 45- Sözleşmesi yürürlükte olan yönetici ve öğretmenlerden yetersizliğine iki teftiş ve denetleme raporuna dayanılarak Millî Eğitim Bakanlığınca karar verilenlerle hizmete devamında sakınca görülenlerin Bakanlıkça verilmiş olan çalışma izni iptal olunur. Ve bu durum ilgili kuruma bildirilir. Bu bildiriş sözleşmenin feshine ve ilgilinin kurumla ilişiğinin kesilmesine yeter sebep teşkil eder.

           Madde 46- Özel öğretim kurumunun teftiş ve denetlemesi sırasında, zaruret görülen durumlarda, Millî Eğitim Bakanlığı o kurumun müdürü ve öğretmenlerine işten el çektirebilir. Bu takdirde Millî Eğitim Bakanlığı geçici olarak sorumlu bir müdür ve öğretmen atanması hususunda, kurumun mütalâasını da gözönünde bulundurmak suretiyle, gerekli tedbiri alır.

           Madde 47- Özel okulların kurumlarının yönetici ve öğretmenleri hakkında, kurumun bünyesine göre 789, 1702 ve 4357 sayılı kanunlarda yazılı olan ve bu okulun öğretmenlerinin özelliklerine göre uygulanması mümkün bulunan cezalarla bu cezalara ilişkin aynı kanunların diğer hükümleri uygulanır.

           Madde 48- Yukarıdaki maddede yazılı cezalar ilk öğrenim derecesindeki özel okul öğretmenleri  hakkında 1702 sayılı Kanunun 36 ve mütaakıp maddelerinde yazılı il milli eğitim disiplin kurulu, orta ve yüksek öğrenim veren özel okul öğretmenlerine Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Kurulu tarafından verilir.

           Madde 49- Özel öğretim kurumlarının yönetici, öğretmen ve memurları, suç işlemeleri halinde veya görevlerinden ötürü kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı Türk Ceza Kanununun uygulanması bakımından memur sayılır.

           Geçici Madde- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut özel öğretim kurumlarının, bu kanuna intibak, şekil, şart ve müddeti tüzükle belirtilir.

            Bu kanuna ait tüzük ve yönetmelikler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır.

           Madde 50- Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

           Madde 51- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Joyce Roberts photo

İletişim Formu

Mesaj Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by