ÜRETİM İZİN BELGESİ

ÜRETİM İZNİ NEDİR?

Gıdaların Üretimi, Tüketimi, Denetlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten işyerleri, üretime başlamadan önce, imal edecekleri bileşimleri birbirinden farklı her ürünü Bakanlığa tescil ettirerek izin almak zorundadırlar.

ÜRETİM İZNİ NASIL ALINIR?

Üretim izni alınabilmesi için öncelikle gıda siciline kayıt olunması gerekmektedir. Diğer taraftan, üretim izinleri ürün kodekslerinden yayınlanan ve yayınlanmayan ürünler için ve de gıda maddesiyle temas halinde olan ambalajlar için alınması gerekmektedir. Her bir grup için farklı bir başvuru yapılması gerekmektedir.

Üretim izni için gereken belgeler üç dosya halinde hazırlanır ve ilgili ücretin ödendiğine dair makbuz ile birlikte İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa teslim edilir. Diğer nüsha gerektiğinde yetkililere sunulmak üzere işyerinde muhafaza edilir. Başvuru dosyası, Bakanlık tarafından incelemeye alınır. İnceleme esnasında, Bakanlık gıda kontrolörlerinden oluşturulan bir ekip ürünü, üretime uygunluk açısından Gıda Kodeksine göre kontrol etmek üzere mahalline gönderilir.

İşyeri yetkilisi, ön üretim izni alınan ürünlerin üretimine başlandığında konuyu Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça yapılan denetimde üründen numune alınır ve laboratuara sevk edilir. Ürünün analizleri sonucunda düzenlenen raporun başvuru belgelerine uygun olması halinde ürün için üretim izin belgesi verilir. Bakanlıkça verilen üretim izin belgelerinin geçerlilik süreleri 10 yıl olup, bu sürenin sonunda işyerleri, üretim izin belgelerinin yenilenmesi için Bakanlığa başvurur.

ÜRETİM İZNİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

-Dilekçe
-Beyanname
-Çalışma izni belgesi ve gıda sicili belgesi sureti
-Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi
-Noter onaylı diploma örneği
-Meslek Odası’ndan alınacak işyeri çalışma belgesi
-Marka Tescil Belgesi veya başvuru yapıldığını gösterir belge
-Türk Gıda Kodeksi’ne uygun etiket örneği

ÜRETİM İZNİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ

-Gıda Uzmanlarımızca, başvuru öncesi firmanın yapması gereken konuların ve eksiklerin tespiti.Yoksa, çalışma izni belgesi ve gıda sicil belgesinin alınması
-Marka tescilinin yapılması
-Her türlü başvuru evrakının (etiket örnekleri, sorumlu yönetici sözleşmesi vb.) gıda uzmanlarımızca firma adına hazırlanması
-Başvuru dosyasının hazırlanması, başvurunun ilgili makama yapılması ve takibi
-Gıda Sicil Sertifikasının firmaya ulaştırılması
-Yenilemelerin takibi

ÜRÜN KODEKSLERİ(Tebliğleri) YAYINLANAN ÜRÜNLER İÇİN ÜRETİM İZİN BAŞVURUSU

 1. Dilekçe
 2. Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge (meslek kuruluşu olanlardan).
 3. Marka tescil belgesi
 4. Ürünlerle ilgili Bakanlık adına açılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya tasdikli fotokopisi.
 5. Üretilecek ürünün yüzde bileşimi.
 6. Türk Gıda Kodeksine uygun etiket örneği.
 7. Türk Gıda Kodeksine uygun üretim yapacağına ve TKB ‘dan üretim izni alınan ambalaj materyali kullanacağına dair taahhütname. (ithal ise kontrol belgesi ve gümrük giriş beyannamesi).

GIDA İLE TEMASTA BULUNAN AMBALAJ MATERYALİ ÜRETİM İZİN BAŞVURUSU

 1. Dilekçe
 2. Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge (meslek kuruluşu olanlardan).
 3. Marka tescil belgesi
 4. Ürünlerle ilgili Bakanlık adına açılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya tasdikli fotokopisi.
 5. Gayri sıhhi müessese ruhsatı.
 6. Üretim teknolojisi, üretim akış şeması.
 7. Üretilecek maddenin hangi gıda (kuru –sıvı gıda)ile temasta kullanılacağına dair bilgi.
 8. Hammaddenin ticari ve kimyasal adı.
 9. Katkı maddesi kullanılacak ise kullanım amacı ve % miktarı.
 10. Boyarmadde uygulaması yapılacaksa kullanılan boyaların ticari ve kimyasal adı ile uluslararası indeks numarası, ayrıca masterback boyada yüzde miktar ve taşıyıcısı.
 11. TKB dan üretim izni alan firmalardan hammadde alacağına dair taahhütname (ithal ise kontrol belgesi ve gümrük giriş beyannamesi).
 12. Migrasyon ve ağır metaller yönünden, Türk Gıda Kodeksinde yer alan limitlere uygun üretim yapacağına dair taahhütname.
Joyce Roberts photo

İletişim Formu