TARIM BAKANLIĞI KONTROL BELGESİ NASIL ALINIR? (İTHALAT İZNİ)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalat İzinlerine İlişkin Tebliğ eki listelerde (Ek-1, Ek-2/A,B,C , Ek-3 , Ek-4/A,B , Ek-5/A,B , Ek-6/A,B , Ek-7) yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Uygunluk Yazısı düzenlenir.

– İlgili Tebliğin Ek-1 , Ek-2/A,B , Ek-3 , Ek-4/A , Ek-5/A,B , Ek-6/A listelerinde yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı alınabilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca onaylanan Kontrol Belgesi’nin anılan Bakanlığa ibrazı gerekir.

– İthal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından her bir ithalat için tek bir Uygunluk Yazısı düzenlenir.

– Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir.

Kontrol Belgesi Alınması İçin :

Kontrol Belgesi Formu, Proforma Fatura veya Fatura ile ürünün çeşidine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca Kontrol Belgesi formunda yer alan mevzuat çerçevesinde insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden istenebilecek diğer belgelerle birlikte ithalattan önce adı geçen Bakanlığa başvurulur.

Kontrol Belgesinin Süresi ;

 • Ek-1 , Ek-2/A,B kapsamı maddeler için 4 ay,
 • Ek-3 , Ek-5/A,B kapsamı maddeler için 6 ay,
 • Ek-4/A kapsamı maddeler için 12 ay,
 • Ek-6/A kapsamı 04 ve 16. fasılda yer alan maddeler için 4 ay, diğer maddeler için 12 aydır.

d) Ek-6/A kapsamı 04 ve 16. fasılda yer alan maddeler için 4 ay, diğer maddeler için 12 aydır.

– Ek-1 , Ek-2/A,B listelerinde yer alan 01.02 pozisyon numaralı damızlık olan ve olmayan canlı sığırlar , 01.04.10 pozisyon numaralı damızlık olan ve olmayan canlı olmayan sığırlar, 01.04.10 pozisyon numaralı damızlık olan ve olmayan canlı koyunlar, 02.01 pozisyon numaralı taze veya soğutulmuş sığır etleri, 02.02 pozisyon numaralı dondurulmuş sığır etleri ile biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler hariç, diğer maddeler ve Ek-6/A’da yer alan 03. fasıl kapsamındaki maddeler için düzenlenen Kontrol Belgelerine istinaden yapılacak ithalat bir defada gerçekleştirilir.

– Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi dolmadan Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na Uygunluk Yazısı başvurusunda bulunulmuş, ancak başvuru sonuçlandırılmadan Kontrol Belgesi süresi dolmuş olan ürünler için , bu sürenin dolmuş olması dikkate alınmaksızın işlemler tamamlanır.

Muafiyetler :
İthal edilmek istenen ürünlerin ;

 • Ek-4/A,B , Ek-5/A,B ve Ek-6/A,B listelerinde yer alan ürünlerin laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması,
 • Ek-5/A,B’de yer alan maddelerin veteriner sağlık ürünü ve bitki koruma ürünü, veteriner sağlık ürünü ve bitki koruma ürünü hammaddesi ile veteriner sağlık ürünü ve bitki koruma ürünü yardımcı maddesi sanayiine verilmeyecek olması,
 • Ek-1 , Ek-4/A,B ve Ek-6/A,B listelerinde yer alan, karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin bu amaçlar ile hayvan sağlığı ve beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılacak olması ve zirai karantina kontrolüne tabi olmaması,
 • Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması,

durumlarında Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez.

– İlgili Tebliğ eki listelerde bulunan bazı GTİP kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin (2011/7) Sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

– Yine ilgili Tebliğ eki listelerde bulunan bazı GTİP kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

KARKAS ET İTHALATI (KONTROL BELGESİ) İÇİN GEREKLİ BELGELER :

 1. Dilekçe
 2. 3 Asıl suret Kontrol Belgesi Formu
 3. Proforma Fatura veya Fatura
 4. Sığır Eti İçin Taahhütname
 5. Tarım İl Müdürlüğünden Alınacak Çalışma İzin Belgesi ve Gıda Üretim İzin Belgesi
 6. Faaliyet Belgesi
 7. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 8. Vergi Dairesinden Alınacak Faal Mükellef Yazısı
 9. Noter Onaylı Ticaret Sicil Gazetesi
 10. İmza Sirküleri
 11. Vekaletname

BESİLİK CANLI SIĞIR İTHALATI (KONTROL BELGESİ) İÇİN GEREKLİ BELGELER :

 1. Dilekçe
 2. 3 Asıl Suret Kontrol Belgesi Formu
 3. Proforma Fatura veya Fatura
 4. Besilik İthal Sığır İçin Taahhütname
 5. İşletme Tescil Belgesi
 6. İşletme Uygunluk Belgesi
 7. Besilik Sığır Cinsi Hayvanlar İçin Karantina Yeri Uygunluk Belgesi (Karantina aynı işletmede yapılacaksa belirtilmesi halinde bu belge aranmaz)
 8. İmza Sirküleri
 9. Ticaret Sicil Gazetesi
 10. Faaliyet Belgesi

KASAPLIK KOYUN İTHALATI (KONTROL BELGESİ) İÇİN GEREKLİ BELGELER :

 1. Dilekçe
 2. 3 Asıl Suret Kontrol Belgesi Formu
 3. Proforma Fatura veya Fatura
 4. Kasaplık İthal Koyunlar İçin Taahhütname
 5. Kombina veya 1. Sınıf Kesimhaneye Ait Çalışma İzin Belgesinin Faaliyette Olduğuna Dair Güncel tarihli Onaylı Sureti
 6. Kombina veya 1. Sınıf Kesimhane ile Sözleşme Yapan Kişi ve Kuruluşlar İçin Noter Onaylı Sözleşme Örneği
 7. İşletme Tescil Belgesi
 8. İşletme Uygunluk Belgesi
 9. İmza Sirküleri
 10. Ticaret Sicil Gazetesi
 11. Faaliyet Belgesi

KASAPLIK CANLI SIĞIR İTHALATI (KONTROL BELGESİ) İÇİN GEREKLİ BELGELER :

 1. Dilekçe
 2. 3 Asıl Suret Kontrol Belgesi Formu
 3. Proforma Fatura veya Fatura
 4. Kasaplık İthal Sığırlar İçin Taahhütname
 5. 1. Sınıf Mezbaha veya Kombinaya Ait Ruhsatın İl / İlçe Müdürlüklerince Onaylı Sureti
 6. 1. Sınıf Mezbaha veya Kombinalar İle Sözleşme Yapan Kişi ve Kuruluşlar İçin Noter Onaylı Sözleşme Örneği
 7. İmza Sirküleri
 8. Ticaret Sicil Gazetesi
 9. Faaliyet Belgesi

DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVAN İTHALATI (KONTROL BELGESİ) İÇİN GEREKLİ BELGELER :

 1. Dilekçe
 2. 4 Asıl Suret Kontrol Belgesi Formu
 3. Proforma Fatura
 4. İmza Sirküleri
 5. Ticaret Sicil Gazetesi
 6. Gerekli Yatırımların Tamamlandığını Belirten Tarım İl / İlçe Müdürlüğünden Alınan Kapasite Raporu
 7. Taahhütname
Joyce Roberts photo

İletişim Formu

Mesaj Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by