İTHAL MALLARI BELGESİ

TSE – İthal Uygunluk Belgesi

UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ :

 1. İlgili tebliğde bulunan (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında uygunluk değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılır.
 2. (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünler için ithalatçı veya temsilcisi, uygunluk değerlendirmesi yapılmasını teminen, Başvuru Formunu (örneği tarafımızca gönderilecektir) doldurarak TSE’nin en yakın mahalli temsilciliğine başvurur.
 3. Uygunluk değerlendirmesi ; listede belirtilen standarda göre veya ithalatçının talebi halinde, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) veya Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI)’nün ürünle ilgili standartlarına göre yapılır.
 4. Başvuru formunda değerlendirmeye esas alınacak standart belirtilir.
 5. Ürünün ilgili standart kapsamında olmadığının tespit edilmesi halinde, kapsam dışı yazısı düzenlenir ve bir örneği ilgili gümrük idaresine iletilir. Keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

Uygunluk Değerlendirmesi Süreci :

 1. Uygunluk değerlendirmesi, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi biri olumsuz çıkana kadar sürdürülerek tamamlanır.
 2. Ürünün ilgili standarda uygun olması halinde Uygunluk Belgesi düzenlenir. Düzenlenen Uygunluk Belgesi gümrük idaresine iletilir ve bir nüshası ithalatçıya veya temsilcisine verilir.
 3. Olumsuz çıkan testten sonraki testler yapılmaz ve gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir. Uygunsuzluk Yazısı gümrük idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatçıya veya temsilcisine bildirilir.
 4. İthalatçının talep etmesi halinde, uygunluk değerlendirmesi olumsuz çıkan ürün Başvuru Formunda belirtilen diğer standart ve/veya standartlara göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulabilir.

Akredite Kuruluşlardan Alınan Raporların İbrazı :

 • Aşağıdaki durumlarda, uygunluk değerlendirmesine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için uluslararası izlenebilirliği olan akredite kuruluşlardan alınmış raporların TSE’ye ibrazı yeterlidir.

– Uygunluk değerlendirmesine esas alınan testlerin yurt içinde yapılamaması

– Muayene ve testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının gerekmesi

– Muayene ve testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi

– Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi

– Gümrüklerden numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemlerle karşılaşılması

 • Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumlarda, ibraz edilen rapordaki test sonucunun ilgili standardı karşılaması halinde TSE tarafından Uygunluk Belgesi, aksi taktirde Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir.

Teknik Problem :

 1. Gümrüklerde numune alınması, test numunesi hazırlanmsı, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemler karşısında, 6 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin uygulanamaması halinde, TSE tarafından verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen süre içinde testin yapılması kaydıyla, ithalatçıdan taahhütname alınarak mümkün olan testler bilahare yapılmak üzere, ithalatçıya İthal Malı Belgesi verilir ve bu belgenin münhasıran teknik zorunluluklar nedeniyle düzenlendiği belgede belirtilir.
 2. TSE’nin bilahare yapacağı uygunluk değerlendirmesinin olumlu çıkması halinde Uygunluk Belgesi verilir, olumsuz çıkması halinde ise keyfiyet, olumsuz test raporunun onaylı bir örneğiyle birlikte ithalatçıya veya temsilcisine bildirilir. Ayrıca, olumsuz test raporu, taahhütnamenin aslı, başvuru formu ve firmadan alınmış diğer belgeler Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderilir.

Müteakip İthalatta Değerlendirme :

 1. (Ek-1) sayılı listede yer alan ve 5 inci maddede belirtilen testlerden olumlu sonuç alan ürünlerin test sonuçları 12 ay süreyle ; GTİP numarası, tipi, türü, sınıfı, menşei, markası, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda kabul edilir. Bu ürünler tekrar teste tabi tutulmaz, evrak üzerinden kontrol edilir.
 2. İthalatçının sunduğu belgelerin gerçeğe aykırılığının veya başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin tutarsızlığının TSE tarafından tespiti halinde, birinci fıkra hükmü uygulanmaz ve ürün teste tabi tutulur.
 3. İthalatçının test edilen partiden sonraki ithalatlarında, ürünlerin test edilen ürünlerle aynı olup olmadığı ve ilgili mevzuata uygunluğu yıl içinde değerlendirmeye tabi tutulabilir. Bu değerlendirmeden olumsuz sonuç alan ürünlerin ithalatçılarının müteakip ithalatlarında aynı GTİP’li ürünler kontrole tabi tutulur. Bu kapsamda yapılan uygunluk değerlendirmesinden olumlu sonuç alındıktan sonra tekrar normal uygulamaya geçilir.

Parti Teşkil Etmeyen Eşya :

(Ek-1) sayılı listede yer alan ve parti teşkil etmeyen ürünlerde, TSE tarafından evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve testler yapılarak ürünün can ve mal güvenliği, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması açısından ülkeye girmesinde sakınca olup olmadığı değerlendirilir ve yazılı olarak ilgili gümrük idaresine bildirilir.

Muafiyetler :

 1. İlgili tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.
 2. (Ek-1) sayılı listede yer alan ve gümrük idaresince geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilen ürünlerin ithaline, TSE tarafından numuneleri alınmak suretiyle, ilgili gümrük idaresince doğrudan izin verilir. Bu ürünler için, TSE tarafından evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve testler yapılarak ürünlerin ilgili mevzuata veya standartlara uygun olup olmadığını gösteren bir rapor düzenlenir ve TSE tarafından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na (Sanayi Genel Müdürlüğü) iletilir.
 3. (Ek-1) sayılı listede yer alan ve yatırım teşvik mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen makine ve teçhizat ithalatında, 16.03.1954 tarih ve 8659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında gümrük ve diğer vergi ve resimlerden muaf olarak ithal edilen ürünlerin ithalatında, Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılan ithalat ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nca AQAP Belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta bu tebliğin hükümleri uygulanmaz.
 4. AQAP, GMP belgesi veya otomotiv üretimine münhasır “İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onayı Belgesi” sahibi sanayicilerin, kendi ihtiyaçları için (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerden yapacakları ithalatta, bu belgelerin ilgili gümrük idaresine sunulması halinde TSE’den alınan Uygunluk Belgesi aranmaz.

Özel Durumlar :

 1. TSE markalı ürünlerin üretiminde girdi olarak kullanılmak üzere (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında TSE markası sahibi sanayicilere TSE tarafından verilen, marka kullanım sözleşmesinin süresiyle sınırlı, en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere düzenlenecek ve uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebilecek ürünleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarını içerecek yazı ilgili gümrük idaresine iletilir.
 2. (Ek-1) sayılı listede yer alan ve Avrupa Birliği mevzuatına göre belgelendirilerek Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmiş ürünlere eşlik eden belge ve/veya işaretlerin ( e işareti vs. ), birlik mevzuatına uygun olup olmadığının kontrolü amacıyla ithalattan önce ithalatçı veya temsilcisi tarafından TSE’ye iletilmesi halinde, uygunluk belgesi yerine geçmek ve ilgili gümrük idaresine sunulmak üzere, en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve ürünlerin uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebileceğini belirten bir yazı verilir. Ayrıca, gerekli görülmesi halinde ithalatçıdan veya temsilcisinden ürünün teknik dosyası istenebilir ve ürün kontrole tabi tutulabilir.
 3. (Ek-1) sayılı listede yer alan ve 05.01.1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.09.1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülkemizin taraf olduğu “Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma” çerçevesinde E işareti almış olan ve ülkemizce uyum sağlanan mevzuat kapsamına giren ürünlerde, ürüne ilişkin tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun ithalattan önce TSE’ne iletilmesi halinde, uygunluk belgesi yerine geçmek ve ilgili gümrük idaresine sunulmak üzere, en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebileceğini belirten bir yazı verilir.
Joyce Roberts photo

İletişim Formu

Mesaj Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by