Patent Tescili

Patent , buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır. Makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler ve işlemleri ile her türlü üretim yöntemleri, patent korumasının kapsamındadır.

Patent Yasalarının amacı ; buluş yapmayı, yenilikleri ve yaratıcı fikri faaliyetleri teşvik etmek için gerekli olan korumayı ve buluşlarla elde edilen teknik çözümlerin sanayide uygulanmasını sağlamaktır. Verilen patentler ve bunların sanayide uygulanması ile teknik , ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleşmesi sağlanır. Sanayi alanında gelişmiş ülkelerde verilen patent sayılarının yüksekliği bu düşüncenin doğruluğunu kanıtlamaktadır.

PATENT  VERİLEBİLMESİ İÇİN 

Buluşlara patent verilebilmesi için, Yönetmelikte şekil ve kapsamı belirlenen ve aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda bulunmak şarttır (KHK m. 42):

  • Başvuru dilekçesi,
  • Buluş konusunu açıklayan tarifname,
  • Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler,
  • Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler,
  • Özet,
  • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge.

Patent başvurusu,sadece bir tek buluşu ve genel nitelikte bir ana buluş fikri etrafında gerçekleştirilmiş olan ve birbirine bu buluş fikri ile bağlı birden çok buluşu içerir (KHK m. 45). Buluşun bütünlüğü istemler incelenerek sağlanır. Türk Patent Enstitüsü patent başvurusunu aldığında , tarihi, saati ve dakikayı kendisi yazarak, başvuru anını kesinleştirir.

Joyce Roberts photo

İletişim Formu

Mesaj Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by