Hariçte İşleme İzin Belgesi HİİB

Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici ihracına ve işlem görmüş ürün olarak ithaline imkan sağlayan Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenen belgeyi ifade eder.

Hariçte İşleme Rejimi : Serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam ve kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

Serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracı halinde, söz konusu eşyaya Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışı için öngörülen ihracat vergileri, ticaret politikası önlemleri ve diğer işlemler uygulanır.

HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER 

HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER : Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte hariçte işleme izin belgesi almak üzere Dış Ticaret Müsteşarlığına başvuru yapılır.

  1. Dilekçe ( Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
  2. Hariçte İşleme Proje Formu ( Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış), örneği firmamızca tarafınıza gönderilecektir.
  3. İthali taahhüt edilen işlem görmüş ürünler ile ilgili hammadde sarfiyat tablosu (Örneği firmamızca tarafınıza gönderilecektir.)
  4. Ticaret sicil gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her biri)
  5. İmza sirküleri (Noter tasdikli)
  6. Yurt dışında işleme yapacak firma hakkında bilgi
  7. Son üç ayda kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazıları fotokopileri, kapatma müracaatı yapılan belgelere ilişkin müracaat yazıları fotokopileri ile taahhüt hesabı kapatılmamış hariçte işleme izin belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat ve ithalat miktarları listeleri

NOT :

  1. Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmez
  2. Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) karar verilir.
Joyce Roberts photo

İletişim Formu