İhracat Teşvikleri

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 

Bakanlar Kurulu’nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Kararı’nın 4’üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Müsteşarlığımızca AB ve GATT normlarına uygun olarak hazırlanan devlet yardımları enstrümanları aşağıda belirtilmektedir: Ülkemizde devlet desteği uygulamaları, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı kapsamında, prensip olarak gelişmiş ve batılı ülkelerin uygulamalarına paralel bir şekilde ve “bir faaliyetin yapılması” şartına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında uygulanmakta olan destekler şu şekilde özetlenebilir: ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ (95/7 sayılı Tebliğ) Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderleri belli bir oranda Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.

Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
Yararlananlar : Yerli Fuar Organizatörleri
Destek Oranı : % 50
Desteğin Kapsamı: Yurt dışı tanıtım faaliyetleri 25.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında Önemli alıcıların ulaşım giderleri 15.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında Fuarın konusuyla ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri 5.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında desteklenmektedir.

ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (97/5 sayılı Tebliğ,

Uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.
Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
Yararlananlar : Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan
veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
Destek Oranı : % 50
Desteğin Kapsamı:
ISO 9000 Serisi
ISO 14000
CE İşareti
Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri
Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu
Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuar Analiz Raporların
alımına yönelik olarak yapılan belgelendirilmiş harcamalarının belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları’na kadar desteklenmesini kapsamaktadır.
*** Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınması gerekmektedir.
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ (98/10 sayılı Tebliğ)
Mezkur Tebliğ kapsamındaki düzenlemeler doğrultusunda Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Projeleri:

 • Yeni bir ürün üretilmesi,
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması,
 • Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını,
  ifade etmektedir.
  Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
  Başvuru Mercii : TTGV
  Yararlananlar : Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye
  yönelik firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır.
  Desteğin Kapsamı
  Projelere Sermaye Desteği Sağlanması
  Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
  Uygulamacı Kuruluş: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
  Destek Oranı : % 50
  TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanması esasına dayanmaktadır. Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır:
  a)Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği
  Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır.
  Azami destek süresi : 2 yıl
  Azami destek tutarı : 1 milyon $
  b)Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği
  “Stratejik Odak Konuları Projeleri”, ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir.
  Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde, projeye sağlanan sermaye destek miktarı, projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından, faiz oranları üzerinden DFİF’e geri ödenir.
  Destek oranı : Proje giderlerinin tümü
  Azami destek tutarı : 100.000 $
  Azami destek süresi : 1 yıl
  II.Yukarıda Belirtilen Desteklerin yanı sıra Kapsamda Yer Alan Diğer Projeler
  a)EUREKA projelerinin süre kısıtlaması olmaksızın % 50 oranında; bu kapsamda üniversitelerin yapacakları harcamaların 100.000 $’a kadar,
  b)Birden çok sanayi kuruluşunun TTGV ile birlikte kurdukları şirketlerin AR-GE harcamalarının % 60 oranında desteklenmektedir.
  İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞ (2000/1 sayılı Tebliğ)
  Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.
  Başvuru Mercii : DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)
  Yararlananlar : SDŞ
  Destek Oranı : % 75
  Desteklenecek Eleman Sayısı : 1 Yönetici & 2 Eleman
  Destek Süresi : 1 yıl (azami)
  Desteğin Kapsamı
  İstihdam yardımı kapsamında, yönetici/eleman/elemanların aylık brüt ücreti en fazla % 75 oranında karşılanacaktır.
  Yıllık destek miktarı yönetici için 18.000 ABD Doları,
  Her bir eleman için 9.000 ABD Doları karşılığı TL tutarını geçemez.
  YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/5 sayılı Tebliğ)
  Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
  Desteğin Kapsamı
  Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50’si katılımcıya ödenmektedir. Destek tutarı;
  Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı
  olması halinde 10.000 ABD Dolarına,
  Sektörel nitelikli Milli Katılım, Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarına kadardır.
  Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda;
  Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere,
  Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere,
  desteklenmektedir.
  Destek oranı,
  Hedef ülkelerdeki fuarlara katılım için % 70,
  30/12/2009 ile 30/12/2010 tarihleri arasındaki tüm fuar katılımları için % 60,
  Gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapan firmalar için % 75 olarak uygulanmaktadır.
  Diğer taraftan;
  Organizatör tarafından yurt dışında fuar için yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar %75 oranında; yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 80.000 ABD Dolarına, Sektörel nitelikli Milli Katılım, Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,
  Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, proje kapsamında yapılacak harcamalar azami % 75 oranında 80.000 ABD Dolarına kadar,
  karşılanmaktadır.
  YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2010/6 sayılı Tebliğ)
  Yurt Dışı Onay Merci : Ticaret Müş./Ataşeliği
  Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
  Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
  Başvuru süresi : 6 ve 18 ay
  Yararlananlar : Türkiye’de yerleşik, sınai ve/veya ticari
  faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ve İşbirliği Kuruluşları
  Desteğin Kapsamı
  I.Mağazaların Desteklenmesi
  Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları :
 • Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 $
  Ticari şirketler :
 • Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $
  II.Ofis, Showroom ve Reyonların Desteklenmesi
  Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları :
 • Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $
  Ticari şirketler :
 • Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $
  III. Depoların Desteklenmesi
  Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları :
 • Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $
  Ticari şirketler:
 • Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $
  IV. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
  Yurt dışı birimi bulunan;
 • Şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının Türk ürünleri ve birimleri ile ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $
  Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip;
 • Şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 $
  e. Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi
  Şirketlerin;
 • Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $
  Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları;
 • Kira giderleri desteğinden her bir birim için en fazla dört yıl süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 15 adet yurt dışı birimi için desteklenmektedir.
  TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4 sayılı Tebliğ)
  Anılan Tebliğ ile İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.
  Firmalar markalaşma faaliyetlerini içeren bir proje ile doğrudan Müsteşarlığımıza müracaat edeceklerdir. “TURQUALİTY®” ibaresinin kullandırılması hususunda ise Müsteşarlık denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir. Mezkur Tebliğ kapsamında sağlanması öngörülen destekler:
  Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons.
  Başvuru Mercii : DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)
  Başvuru Süresi : 6 ay
  Yararlananlar : İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri,
  Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler
  Destek Oranı : Şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri %80)
  Destek Süresi :4 Yıl (Marka Destek Programı)
  5 Yıl (TURQUALITY® Destek Programı)
  Desteğin Kapsamı
  I.İhracatçı Birliklerinin;
 • Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 250.000 $
  II.Üretici Dernekleri ve Birliklerinin;
 • Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 100.000 $
  III.Şirketler, SDŞ ve DTSŞ’lerin;
 • İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak:
  a)Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:
  Marka tesciline ilişkin harcamaları en fazla 50.000 $
  Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri en fazla 300.000 $
  Açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere ilişkin kira harcamaları en fazla 300.000 $,
  Açmış oldukları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri en fazla 200.000 $
  Kiraladıklarıve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 $
  Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 $
  Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları en fazla 50.000 $
  Franchise vermesi halinde franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 $ olmak üzere toplam 10 mağaza
  Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları yılda bir defaya ve tek bir fuar katılımına mahsus olmak üzere (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir)
  desteklenmektedir.
  b)TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:
  Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,
  Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları,
  TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri (aynı anda en fazla 3 tasarımcı),
  Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
  Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (1 yıl içinde en fazla 10 olmak üzere 5 yılda 50 mağaza); demirbaş-dekorasyon giderleri en fazla 100.000 $,
  Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri,
  Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları,
  Franchise vermesi halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 $ olmak üzere 1 yılda 10 mağazaya, 5 yılda toplam 50 mağazaya kadar,
  İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri,
  Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları yılda bir defaya ve tek bir fuar katılımına mahsus olmak üzere
  desteklenmektedir.
  ** “Marka Destek Programı”ndan “TURQUALITY® Destek Programı”na geçen bir şirketin yararlanabileceği toplam destek süresi 72 ayı geçemez.
  PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/6 sayılı Tebliğ)
  Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
  Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
  Yararlananlar :Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette
  bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler
  Desteğin Kapsamı
  Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için %70, SDŞ’ler için %80 oranında ve proje başına en fazla 10.000 ABD Doları,
  Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Doları,
  Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve program başına en fazla 10.000 ABD Doları,
  Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları,
  destek sağlanmaktadır.
  ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2010/8 sayılı Tebliğ)
  Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Müsteşarlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılamaktır.
  Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
  Yararlananlar : -Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan
  şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler
  -İşbirliği Kuruluşları (İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri)

Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları

Şirketlerin,
a) Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,
b) Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,
c) Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,
ç) Dış Ticarette Fiyatlandırma,
d) Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,
e) Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,
f) Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,
g) Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,
h) Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,
ı) Yenilikçilik ve Kümelenme
konuları ile Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konularda, İGEME’den eğitimci statüsü alan eğitimci şirketlerden alacağı yurtiçi eğitimlere ilişkin giderleri yıllık toplam 20.000 ABD Dolarını aşmamak üzere % 70’i desteklenir.
Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi
Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları
İşbirliği Kuruluşlarının,
a) Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi,
b) İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi,
c) İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi,
ç) Süreç iyileştirme ve yönetimi,
d) Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı,
e) Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması,
konularında düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar karşılanır.
Projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ve toplamda 3 (üç) yılı aşmamak üzere, ilgili İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek verilir. 3 (üç) yıllık süre uzman personelin işe başlama tarihiyle başlar.
Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları

İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen 5 (beş) adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) için her bir program bazında 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 (on) adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100.000 ABD Dolarına kadar, aşağıda yer alan giderlerinin en fazla %75’i karşılanır.
a) Ulaşım: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,
b) Konaklama: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki konaklama giderleri,
c) Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:
– Tercümanlık gideri,
– Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
– Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
– Halkla ilişkiler hizmeti gideri.
Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı
Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/ programlarına katılan şirketler, Müsteşarlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir.
Şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 (üç) yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır.
TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (2008/2 sayılı Tebliğ)
Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını düzenleyen 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” 18/04/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve mezkur Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları düzenlenmiştir.
Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
Yararlanan Firmalar : Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler
ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri
Destek Süresi : Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri:
en fazla 4 yıl
Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri:
Proje bazında
Destek Oranı : % 50
Desteğin Kapsamı
I. Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi
Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları
Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.);
– Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000
ABD Doları,
– Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık
giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla
200.000 ABD Doları,
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve